Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Istoric

Scurt istoric

Actuala configuraţie a comunei datează din anul 1968, iar ca unitate administrativ teriotrială comuna Vorona există din anul 1865.

Localitatea Vorona a fost prima dată atestată documentar la 7 ianuarie 1403, printr-o carte de danie de la Cancelaria domnească a lui Alexandru cel Bun, iar în textul documentului, printre boierii din Sfatul Domnesc care participă la elaborarea actului, apare şi numele lui Ioan cel Bătrân de la Vorona, proprietar al câtorva sate. În anul 2003 s-au aniversat 600 de ani de la atestarea documentară a localităţii. Localitatea este renumită datorită întinselor sale păduri seculare, precum şi pentru zestrea spirituală greu de egalat.

În timpul domniei lui Ştefan cel Mare, portarul Sucevei Luca Arbobre era proprietarul satului Vorona ce a fost transmisă urmaşilor săi, la începutul sec. al XVII-lea, Dumitru Panici şi sora sa Agathia.

Satul Icuşeni apare în scrieri începând cu 1480, numele fiind luat de la vistiernicul Iacus.

La o distanță de 5 km de centrul comunei Vorona, se află satul Icușeni, un sat mare și frumos locuit de oameni vrednici și gospodari urmași ai domnitorului Ştefan cel Mare, având drept strajă codrii seculari.

În mijlocul satului, într-o poieniță se află o bisericuță frumoasă din lemn, caldă și primitoare asemenea unei căsuțe de demult. Documentele istorice atestă faptul că bisericuța veche de la Icușeni, a fost construită în sec. al XVII-lea cu ajutorul arhimandritului Rafail, starețul Mănăstirii Vorona de la acea vreme.

Lăcașul este construit cu lemn ”de pe loc”, din bârne de stejar cioplite și încheiate la colțuri, temelia este din piatră de râu, iar acoperișul din șindrilă. Catapeteasma este cea originală, nu a fost niciodată restaurată, stranele sunt vechi, icoanele au fost înnegrite de vreme, ferestrele mici prin care cu economie pătrunde lumina, pentru că biserica nu a fost niciodată racordată la rețeaua electrică. Atât interiorul cât și exteriorul au fost văruite în alb păstrând atmosfera unei case țărănești tradiționale.

Datorită unei bune colaborări a preotului paroh cu Primăria Comunei Vorona, în fiecare an, la începutul lunii septembrie în cadrul manifestărilor dedicate ”Săptămânii Culturii la Vorona”, în curtea acestui minunat locaș de rugăciune, are loc un concurs de toacă numit ”Toaca trâmbița îngerilor”, la care participă un număr mare de copii, preoți, cadre didactice din comună, dar și din comunele vecine.

Prin grija preotului paroh, a Primăriei Comunei Vorona și a Consiliului Local Vorona,  bisericuța a fost supusă unor lucrări și reparații în decursul timpului. În 2007, s-a înnoit acoperișul clopotniței, iar în 2009 s-au făcut reparații capitale, fiind întărită structura de rezistentă a lăcașului, pentru a putea fi menținută o perioada tot mai mare de timp.

Bisericuţa „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril‟, din Icuşeni, prin înfăţişarea ei, prin aspectul ei interior de autentică intimitate spirituală face parte

din patrimoniul material şi spiritual al comunei noastre Vorona şi pentru acest motiv este iubită şi preţuită şi se fac eforturi pentru a fi păstrată în forma ei deosebit de originală cu specific străvechi medieval.

Localitatea Joldeşti, este amintită în 16 noiembrie 1433, în primul document sub forma de “curtea Anuşcăi” şi sub forma “cutul Mihul ”, într-un document din 31 iulie 1463.

De mare importanţă istorică este menţionarea luptei pentru ocuparea tronului dintre Ştefan cel Mare şi Petru Aron, din 12 aprilie 1457, care unii istorici spun că a avut loc pe teritoriul localităţii Joldeşti.

Fostul cătun Măldăreşti, ce face astăzi parte din localitatea Joldeşti, s-a constituit după aplicarea reformei agrare din anul 1921.

Din anul 1956 localitatea aparţine de comuna Vorona, după ce de-a lungul timpului a aparţinut de ocolul Siretului, ocolul Hârlaului, comunei Băneşti, comunei Fântânele şi comunei Tudora.

Marea familie Rosetti şi-a legat numele de Joldeşti, prin ctitorirea bisericii din sat. Între anii 1847-1849, Nicolae Rosetti şi soţia sa Zoiţa au ridicat Biserica cu hramul “Intrarea Maicii Domnului în Biserică”. Pe moşia schitului Vorona (ulterior mănăstirea omonimă) s-au format în sec XVIII satele Poiana (mult timp numit Poiana Lungă) şi Chiscovata.

Localitatea Vorona Teodoru s-a format din cătunele Pancu şi Cot, ce datează din acelaşi veac.

Vorona Nouă a fost întemeiată în anul 1879, prin aplicarea “legii însurăţeilor” şi în 1968 prin noua lege de organizare administrativ teriotrială prin comasarea unor vechi cătune Pancu, Protopopeni, Chiscovata, Vorona Nouă şi Măldăreşti (înglobat în localitatea Joldeşti) au fost desfiinţate şi comasate în actualele sate ale comunei.

Administrația publică locală este asigurată de:

Consiliul local format din 15 consilieri, Primar, Viceprimar, Secretar, Aparatul de specialitate al primarului format din 15 funcționari publici și de 26 angajați contractuali.

Sănătate și servicii sociale

În comuna Vorona, se asigură asistență medicală profilactică, curativă și de urgență prin cele două unități medicale, unul în satul Vorona, dat în folosință din anul 2015 și unul în satul Poiana, deservite de doi medici de familie și cinci asistenți medicali.

De asemenea, în comună se regăsește un cabinet stomatologic, un cabinet școlar și o farmacie.

În cadrul compartimentului de Asistență Socială sunt încadrați doi asistenți sociali și doi asistenți medicali comunitari, iar în cadrul unităților școlare sunt angajați doi medici școlari și doi asistenți medicali.

În comuna Vorona se asigură servicii sociale prin serviciu de specialitate în cadrul Primăriei  și a Centrului de zi pentru copii „Speranța”care funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciile deservite de Centrul de zi pentru copii ,, Speranța‟ au misiunea de a preveni abandonul și instituționalizarea, prin creșterea calității vieții copiilor aflați în dificultate și să dezvolte programe de educație adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților acestora. Serviciile de zi au caracter specializat, în funcție de nevoile și de caracteristicile copiilor și ale părinților lor.

Prin serviciile furnizate se urmărește asistența multiplă a copiilor provenind din familii aflate în dificultate psiho-socio-economică, al căror părinți se află în imposibilitatea de a acorda asistență, îngrijirea și o educație corespunzătoare a copiilor.

Copii beneficiază de un program de sprijin în sistem After school, având programe educative și distractive, activități de formare și dezvoltare personală, efectuarea temelor, activități de grup în funcție de preferințele copiilor, stimulând astfel libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipă și comunicarea între copii.

Toți beneficiarii primesc zilnic o masă caldă, asigurată de administrația locală în cantina Campusului Școlar de la Liceul Tehnologic Vorona.

Asistența sanitar-veterinară este asigurată de un cabinet medical veterinar. Există și o farmacie veterinară în comuna Vorona. Acestea își desfășoară activitatea la centrul comunei.

Educație

Pe teritoriul admnistrativ al comunei Vorona, funcționează un număr total de 16 instituții de învățământ de stat ( un Liceu Tehnologic, devenit în 2017 Campus Școlar, în care învață 674 elevi, patru școli gimnaziale având 452 elevi și nouă grădinițe cu 164 preșcolari sub îndrumarea unui număr de 92 de cadre didactice. Se asigură un învățământ modern performant la toate ciclurile de învățământ.

În domeniul culturii, există un cămin cultural, bibliotecă comunală și Asociația culturală ,, Raluca Iurașcu’’care împreună cu școlile din comună se străduiesc să continue tradițiile voronene, obiceiurile și datinele, meșteșugurile populare din zonă  transformate într-un adevărat brand al localității.

La Vorona activează formații folclorice valoroase, cunoscute în țară și peste hotare: Ansamblul folcloric ,, Codrulețul’’, Fanfara țărănească ,, Iacobenii’’, Grupul vocal bărbătesc ,,Arcașii’’, Corala mixtă ,, Raluca Iurașcu’’, Grupul de fluierași ,,Ciobănașul’’, Ansamblul de copii ,, Poienița’’.

Gospodărie comunală și salubrizare

Comuna Vorona este parte în “Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ECOPROCES Botoșani, colectarea și transportul deșeurilor menajere fiind făcute de S.C URBAN SERV S.A, care deţine licenţă ca operator de salubritate, colectarea și transportul deșeurilor menajere fiind făcute cu utilaje proprii .

Cu privire la gospodăria locală, măturatul stradal, întreţinerea zonelor verzi (toaletare arbori, tuns iarba, tuns garduri vii, etc), a trotuarelor şi arterelor de circulaţie auto, (reparaţii, deszăpezire) acestea se fac prin Servicul de gospodărie comunală al primărei care are în dotare un tractor, un autogreder, un autocamion şi un buldoexcavator.

Dotări tehnico-edilitare

Alimentarea cu apă a localităţilor comunei și rețeua de canalizare menajeră

În prezent, comuna Vorona nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă și rețea de canalizare, fiind în derulare proiectele “Sistem alimentare cu apă a comunelor Vorona și Tudora” finanțat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală și proiectul ,,Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate în județul Botoșani – BT-CL-08 – Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona – BT- CL- 08 – continuare lucrări ”, în comuna Tudora și comuna Vorona, intravilan și extravilan Vorona, Vorona Mare, Vorona Teodoru, Icușeni, Joldești, Poiana, Tudora, jud. Botoșani – Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare şi implementat de către operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani.

Serviciul pentru situaţii de urgenţă

 În comună există Serviciul pentru situaţii de urgenţă, S.V.S.U., pentru intervenţii în caz de incendii, inundaţii şi alte riscuri.

Serviciul este dotat cu autospecială pentru pompieri, motopompă, aparate cu aer comprimat.

În cadrul intervenţiilor de urgenţă se utiliziază şi utilajele aflate în dotarea primăriei, respectiv: buldoexcavator, autogreder, autocamion şi tractor.

 Domeniul economic al comunei

Profilul economic al comunei este marcat de activitățile desfășurate în mod tradițional de cultivare a plantelor și creșterea animalelor.

În paralel cu activitatea agricolă, economia comunei este completată și de alte activități cu caracter comercial, industrial, prestări de servicii şi comerţ.

Reprezentativ pentru comuna Vorona este societatea ,, S.C. Prodalcom S.A.’’ care produce și îmbuteliază alcool. A reușit să impună pe piață un sortiment variat de băuturi în mod deosebit ca ,,Voronskaya’’care a devenit un nou brand pentru Vorona.

Mai sunt de menționat printre marile socități ale comunei ,,S.C. Stas Mobila S.R.L.’’, producător de mobilă, ,,S.C. Cresccendo S.R.L.’’ cu profil comercial, ,,S.C.Vomar S.R.L.’’ și ,,S.C. MET-AXA S.R.L. ’’ cu activitate în domeniul construcțiilor.

Săptămânal, în ziua de marți, are loc târgul comunal, care oferă posibilitatea tuturor comercianților din zonă (locali și din împrejurimi) să își valorifice produsele (agroalimentare, industriale și produse necsare în domeniul agricol și zootehnic).

Agenda Culturală  Evenimente Culturale

Agenda culturală a UAT

La Vorona, există un plan bine stabilit al autorităților locale pentru dezvoltarea tradițiilor. Altfel spus, un pachet cultural complex, ceea ce înseamnă festivaluri locale, cu date bine stabilite, desfășurate an de an și care-i atrag la Vorona nu numai pe cei din partea locului, dar în special pe turiști. Principalele manifestări cultural artistice și sportive de peste an la Vorona sunt:

”Dor de Eminescu”- Șezătoare literară,  activitate în cadrul zilelor Eminescu, Joldești – Vorona la care participă scriitori și membri ai Societății Culturale ”Raluca Iurașcu” din comuna Vorona, evenimentul serbându-se, anual, în data de 14 ianuarie.

,,Uniți in cuget şi-n simțiri ‟– este o întâlnire duhovnicească dedicată Unirii Principatelor Române, aceasta desfăşurându-se în cadrul Serilor duhovniceşti iniţiate de Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” în fiecare an în data de 27 ianuarie.

,,Atelier de încondeiere a ouălor pentru Paște”- ( luna aprilie) – este o tradiție care se păstrează și azi. Ouăle „încondeiate”, sau „închistrite” sunt o mărturie a datinilor, credinţelor şi obiceiurilor pascale, de o deosebită valoare a culturii spirituale populare, care definesc particularităţile etnice ale poporului nostru. În fiecare an în comuna Vorona sunt organizate activități de încondeiere a ouălor de Paște, pentru a asigura păstrarea și continuitatea elementelor tradiționale, pentru a le cultiva generațiilor viitoare sentimentul de apartenență, de iubire și dragoste pentru rădăcinile și valorile poporului român.

 ”Ne cinstim eroii”- Depunere de coroane și programe artistice, la Monumentele Eroilor din satele Vorona Centru, Icușeni, Vorona Nouă și Joldești, organizat în luna mai.

Ziua Școlii la Liceul Tehnologic ”Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona – au loc, Tedeum, depunere de coroane la bustul lui ”Ștefan cel Mare și Sfânt” , din fața școlii, expoziții de lucrări, spectacol artistic, activități sportive, anual, la data de 2 iulie.

”Un penel pentru credință”, este o tabără de pictură religioasă (icoane pe lemn, sticlă) la Mănăstirea Vorona, participă 40-50 de copii, anual, în luna august. Este una din cele mai frumoase activități organizate cu copii, care urmărește să cultive talentul și predispozițiile multor copii și să-i apropie de valorile credinței strămoșești, de valorile artei religioase, de valorile autentice românești.

”Săptămâna Culturii la Vorona” în cadrul evenimentului, organizat în perioada 2 – 9 septembrie, au loc următoarele festivități:

 • ”Nunta de aur”-aniversarea cuplurilor la 50 de ani de căsătorie – 4 septembrie;
 • ”Expo Zoo”, ediția a V a – expoziție de animale, unde fermierii locali și copii își expun cele mai frumoase exemplare de animale și păsări în piața comunală – 6 septembrie;

Expoziția este organizată de Primărie și Consiliul Local în colaborare cu GAL ,,Valea Siretului de Sus’’. Manifestarea are ca scop: popularizarea experiențelor pozitive în domeniul creșterii animalelor ca rezultat al efortului pentru ameliorarea raselor prin însămânțare artificială și pentru modernizarea bazei materiale, popularizarea programelor de sprijinire a agriculturii, în mod deosebit a creșterii animalelor, motivarea crescătorilor de animale pentru angajarea la eforturi de modernizare a tehnologiilor agricole în vederea adaptării la cerințele Uniunii Europene pentru agricultură.

 • ”Toaca trâmbița îngerilor” – Festivalul de toacă la Biserica veche din satul Icușeni – 5 septembrie
 • ”Moștenite din Bătrâni” – Festivalul cântecului popular, pentru copii și tineri, ediția a 37 a, se organizează în ajunul Festivalului “Serbările Pădurii” și are ca scop valorificarea bogatelor tradiții ale muzicii populare vocale și instrumentale din zonă, descoperirea și promovarea tinerelor talente în interpretarea muzicii populare și cultivarea la copii și tineri a sentimentului de prețuire pentru comorile neprețuite ale muzicii populare tradiționale – 7 septembrie;
 • ”Serbările Pădurii”, Festival Folcloric Național, ediția a 46 a,

este un festival al cântecului, dansului, portului și meșteșugurilor populare care are ca obiectiv promovarea celor mai frumoase tradiții ale folclorului muzical și coregrafic, ale portului și meșteșugurilor populare dintr-o zonă etnofolclorică bogată din sud-vestul județului Botoșani, la interferența dintre Bucovina istorică și Podișul Moldovei.  Festivalul “Serbările Pădurii” urmărește deasemenea promovarea artiștilor, formațiilor artistice și a meșterilor din zonă, stimularea competiției pentru creșterea calitativă a acestora prin schimbul de experiență pe care îl generează fiecare ediție, la festival fiind invitati formatii si artisti dintre cei mai valorosi – 8 septembrie;

 • Târgul meșterilor populari, Expoziție gastronomică de mâncăruri tradiționale în Poiana Mănăstirii Vorona – 8 septembrie
 • Pelerinaj la moaștele Sfântului Onufrie la Mănăstirea ”Sihăstria Voronei”  – septembrie.

Alte evenimente, culturale și sportive, au loc, anual, în comuna Vorona, după cum urmează :

 • ”Cupa Unirii la fotbal” – luna ianuarie ;
 • ”Cupa mărțișorului la șah, tenis de masă și oină în sală”- luna martie
 • ”Semn de primăvară”- Târg de mărțișoare și felicitări – luna martie ;
 • ”Cupa Moldovei la oină”- cu participarea echipelor de copii și tineret din județele din Moldova, se organizează la Vorona pentru păstrarea unei alte tradiţii, cea a jocului de oină. Competiţia îşi propune să cultive atragerea copiilor şi tinerilor la practicarea sportului nostru naţional.

”Sfântă-i sara de Crăciun”,  concert de colinde cu participarea grupurilor de colindători din Vorona, Tudora, Corni, Vlădeni și Botoșani, la Centrul Cultural ”Mihai Eminescu” Vorona – 20 decembrie;

”Am pornit cu plugușorul”, Parada grupurilor de obiceiuri, de măști, care însoțesc alaiul Plugușorului. Participă grupuri de datini și obiceiuri de Anul Nou din Vorona, Tudora și Corni în Centrul Comunei Vorona – 31 decembrie .

Din agenda culturală a comunei mai fac parte evenimentele judeţene, naţionale şi internationale la care sunt invitaţi: ansamblurile locale de dansuri şi jocuri populare, fanfara sau grupurile vocale.

Ultima actualizare: 18:59 | 18.04.2024

Sari la conținut